Podmínky poskytování pomoci Nadačního fondu Josefa a Olgy Řepkových

Účel podmínek

 

 1. Správní rada Nadačního fondu Josefa a Olgy Řepkových, IČO: 07897103, se sídlem Věkova 1646/29, Braník, 147 00 Praha 4 (dále jen „Nadační fond“ nebo „Fond“) přijala v souladu se Statutem Nadačního fondu tyto Podmínky poskytování pomoci ze strany Nadačního fondu (dále jen „Podmínky pomoci“).

 

 1. Tyto podmínky upravují pravidla pro příjemce pomoci poskytované Nadačním fondem, pravidla příjímání darů ze strany dárců ve prospěch Nadačního fondu, a to v zájmu naplňování zásady transparentnosti při fungování Nadačního fondu a poskytování pomoci. Obsah těchto Podmínek vychází ze Statutu Nadačního fondu, který je zveřejněn na níže uvedeném webu.

 

 1. Nadační fond provozuje internetový portál padajicihvezdy.cz, kde jsou zveřejněny tyto Podmínky a veškeré další potřebné informace pro žadatele o pomoc, informace o registrovaných příjemcích pomoci a informace pro dárce a spolupracující partnery (dále také jen „Web“).

 

     Pravidla pro žadatele o pomoc a pro příjemce pomoci

 

 1. Žádost o pomoc lze podat výlučně prostřednictvím webu padajicihvezdy.cz. Obsah žádosti musí obsahovat veškeré údaje, které umožní, aby žádost mohla být posouzena, a aby Nadační fond mohl kontaktovat osobu, která tuto žádost podala. Důvody pro poskytnutí pomoci musejí odpovídat účelu a poslání Nadačního fondu. Podmínkou poskytnutí pomoci ze strany Fondu je výběr žádosti a řádná registrace příjemce pomoci na Webu.

 

 1. V žádosti o pomoc musí být uvedeny osobní a kontaktní údaje osoby, která žádost podala. V případě, že příjemcem pomoci má být někdo jiný, než osoba podávající žádost, musí být v žádosti uvedeny také údaje o osobě příjemce pomoci, v jejíž prospěch je žádost podána. Skutečnosti, které by odůvodňovaly poskytnutí pomoci osobě příjemce uvedené v žádosti, musí být popsány pravdivě a úplně, jinak může být žádost vyřazena nebo může dojít k odepření poskytnutí pomoci.

 

 1. Nadační fond může požadovat upřesnění skutečností uvedených v žádosti, a za tím účelem může požadovat osobní schůzku zástupců Fondu s osobou žadatele, resp. potenciálního příjemce pomoci. Nadační fond nemůže garantovat, že obsahově neúplné žádosti bude možné věcně posoudit a případné kontaktování žadatelů za účelem doplnění žádosti závisí na podmínkách časových, materiálních a kapacitních (např. vytíženost s ohledem na množství doručených žádostí v daném období). Neúplná žádost proto může být odložena bez věcného hodnocení.

 

 1. Doručené žádosti budou vyřizovány ze strany Nadačního fondu podle pořadí jejich doručení. Žádosti jsou posuzovány správní radou, která provádí výběr konkrétních příjemců pomoci pro registraci a zveřejnění jejich potřeb na Webu za účelem získání a poskytnutí pomoci pro tyto osoby. Výběr osob příjemců pomoci provádí na základě doručených žádostí správní rada podle nejlepšího uvážení a vědomí jejích členů a dále podle podmínek uvedených ve Statutu.

 

 1. O vyřízení řádně podané žádosti a o případném výběru příjemce pomoci k registraci na Webu bude osoba žadatele vyrozuměna prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v žádosti. Podle možností bude žadatel vyrozuměn i v případě, že žádost nebyla podána řádně a nemohla být hodnocena.

 

 1. K provedení registrace na Webu je nezbytná součinnost ze strany vybraného příjemce pomoci, resp. ze strany osoby, která za příjemce nebo v jeho prospěch podala příslušnou žádost o pomoc. Opakované neposkytnutí součinnosti může vést k tomu, že požadovaná pomoc nebude poskytnuta a žádost může být vyřazena. Nadační fond si vyhrazuje právo v případě vyřazení žádosti, zařadit na její místo žádost jiného žadatele, jehož žádost nebyla dříve vybrána k registraci na Webu z kapacitních důvodů na straně Fondu.

 

 1. Registrovaným příjemcům pomoci bude poskytnuta pomoc formou finančního nebo věcného plnění z majetku Nadačního fondu, která může mít podobu peněžitého nebo věcného daru. Konkrétní předmět pomoci musí být nejprve schválen ze strany Nadačního fondu jako uskutečnitelný, případně bude dohodnuta jeho změna či nahrazení jinou formou pomoci. Schválená forma požadované pomoci bude uvedena v rámci registrace příjemce pomoci a jeho potřeb na Webu.

 

 1. Věcný dar může být poskytnut formou bezplatné výpůjčky, kdy věc zůstane nadále v majetku Fondu a bude poskytnuta příjemci pomoci k užívání pro stanovený účel s možností budoucího převodu do jeho vlastnictví při splnění stanovených podmínek. Podle okolností může dojít k darování do vlastnictví příjemce pomoci i bez předchozí výpůjčky.

 

 1. Veškeré peněžité dary vybraným příjemcům fondu jsou poskytovány ze strany Nadačního fondu od prostřednictvím transparentního účtu Fondu převodem na určený účet. V odůvodněných případech může být peněžitý dar poskytnut jiným způsobem, přičemž Fond je oprávněn stanovit podmínky takového poskytnutí.

 

 1. Dar bude poskytnut na základě uzavření příslušné písemné smlouvy mezi Nadačním fondem a příjemcem pomoci (např. darovací smlouva, smlouva o výpůjčce). Odmítne-li příjemce bez vážného důvodu uzavřít příslušnou smlouvu, je Nadační fond oprávněn odepřít poskytnutí daru. Až do uzavření smlouvy nevzniká příjemci nárok na poskytnutí daru.

 

 1. Dalšími důvody pro odepření poskytnutí daru může být nepoctivé jednání příjemce pomoci při podání žádosti o pomoc nebo při jeho registraci (např. uvedení nepravdivých nebo neúplných skutečností v žádosti), případně protiprávní jednání registrovaného příjemce, které by způsobilo jakoukoli újmu na straně Fondu nebo jiné osoby.

 

 1. Příjemce pomoci v případě poskytnutí daru je povinen poskytovat Nadačnímu fondu součinnost potřebnou k realizaci poskytnutí daru a následné kontroly jeho využití v souladu s účelem, na který bude poskytnut.

 

 1. Nadační fond je oprávněn požadovat na příjemci vrácení předmětu daru v případě, že příjemce pomoci použije poskytnutý dar v rozporu účelem, na který mu byl poskytnut, nebo poruší stanovené podmínky poskytnutí pomoci a dále v případě, kdy vyjde najevo, že zde byly dány důvody pro odepření poskytnutí daru. Příjemce je povinen v těchto případech vrátit předmět daru Nadačnímu fondu, který může na příjemci dále požadovat vydání bezdůvodného obohacení a také náhradu škody, která by z toho Nadačnímu fondu vznikla.

 

 1. V zájmu prezentace naplňování svého účelu a poslání bude Nadační fond pořizovat obrazové (obrazově zvukové) záznamy poskytnutí daru ve prospěch příjemce pomoci, jakož i následného využívání předmětu daru ze strany příjemce pomoci. Nadační fond je oprávněn požadovat setkání s příjemcem pomoci a také prohlídku předmětu daru nebo věci pořízené z poskytnuté pomoci.  

 

 Pravidla pro dárce

 

 1. Dárce má právo poskytnout Nadačnímu fondu cílený nebo necílený dar. V případě cíleného daru dárce určí konkrétního příjemce pomoci z osob zveřejněných na webu padajicihvezdy.cz, případně jiný účel poskytnutého daru podle zveřejněných možností pomoci Nadačnímu fondu uvedených na Webu. S cílenými dary Nadační fond naloží výlučně ve prospěch dárcem určeného účelu.

 

 1. V případě necíleného daru, kdy dárce neurčí žádný konkrétní účel použití daru podle pokynů na Webu, případně pokud určí jako osobu příjemce pouze Nadační fond, rozhodne o použití daru ve prospěch registrovaných příjemců pomoci správní rada Nadačního fondu v souladu s jeho Statutem a podmínkami poskytování pomoci zveřejněnými na Webu.

 

 1. V případě, že cílený dar nebude možné z jakékoli důvodu využit pro konkrétního příjemce nebo na účel určený dárcem, si Fond vyžádá stanovisko dárce k jinému použití daru, případně jeho pokyny pro další dispozice s darem, a podle toho s nevyužitým darem dále naloží. Dárce je oprávněn požádat Fond o vrácení případně nevyužitého cíleného daru. Necílené dary přijaté Fondem se dárcům nevrací.

 

 1. Na žádost dárce s ním Nadační fond uzavře příslušnou darovací smlouvu. Dárce má právo na vydání potvrzení o předmětu či výši poskytnutého daru. Předložení návrhu těchto listin zajistí nadační fond. V případě, že zvláštních požadavků dárce na obsah či podmínky dokumentace k poskytnutí daru je povinen se podílet na jejich vypracování, resp. poskytnout fondu potřebnou součinnost.

 

 1. Dárce má právo na informace o použití daru, který Nadačnímu fondu poskytl bez ohledu na to, zda půjde o cílený či necílený dar. Nadační fond bude dárce informovat na kontaktech, které uvede na Webu při poskytnutí pomoci, případně na jeho vyžádání.

 

 1. Veškeré peněžité dary od dárců budou přijímány pouze na transparentní účet Fondu a výlučně prostřednictvím tohoto účtu bude poskytována finanční pomoc vybraným příjemcům.

 

 1. Dárce může poskytnout také materiální či finanční pomoc na správu a další činnost Nadačního fondu, pokud poskytnutou pomoc takto výslovně označí nebo jinak projeví svou vůli podpořit Nadační fond. Nadační fond je takovým případech vždy oprávněn využít Tuto pomoc také ve prospěch příjemců pomoci, a to podle majetkové situace a rozhodnutí správní rady.

 

 1. V zájmu prezentace naplňování svého účelu a poslání bude Nadační fond pořizovat obrazové (obrazově zvukové) záznamy poskytnutí daru ve prospěch příjemce pomoci, jakož i následného poskytnutí ve prospěch příjemce pomoci příjemce pomoci. Nadační fond bude respektovat stanovisko dárce.

 

 Osobní údaje

 

 1. Nadační fond bude zpracovávat osobní údaje žadatelů, příjemců pomoci, dárců, případně i dalších dotčených osob v souvislosti s doručenými žádostmi o pomoc, s registrací vybraných příjemců pomoci, souvislosti s příjímáním darů od dárců a poskytováním darů ve prospěch příjemců pomoci.

 

 1. Nadační fond bude zpracovávat příslušné osobní údaje v souladu se svými povinnostmi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) za účelem vedení komunikace s dotyčnými osobami, registrace na Webu, vedení účetnictví, přípravy souvisejících smluv a jiné právní dokumentace, a dále k plnění právních povinností uložených Nadačnímu právními předpisy a také k prezentaci činnosti a poslání Dárce.

 

 1. Nadační fond bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k plnění příslušného účelu jejich zpracování. Zpravidla se bude jednat o jméno a příjmení, datumy narození, rodná čísla, údaje o adrese trvalého či přechodného pobytu, případně další kontaktní údaje. Nadační fond se bude obracet na žadatele, příjemce pomoci a dárce pouze prostřednictvím kontaktů, které tyto osoby Fondu sdělí v písemné nebo elektronické formě.

 

 1. Nadační fond garantuje dotčeným osobám, ve vztahu k dotčeným osobním údajům, veškerá jejich práva, která jim vyplývají podle GDPR (právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, právo požadovat vysvětlení, odstranění chybného stavu osobních údajů zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci).

 

 Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto Podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách padajicihvezdy.cz dne 14.2.2019  a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. V právním vztahu mezi Nadačním fondem a konkrétní třetí osobou nabývají tyto podmínky účinnosti v okamžiku odesláním příslušného potvrzení souhlasu dotyčné osoby prostřednictvím formuláře na uvedeném Webu.

 

 1. Správní rada Nadačního fondu je oprávněna podle svého uvážení tyto Podmínky změnit, přičemž taková změna Podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění nového úplného znění Podmínek na Webu.

 

 

 

V Praze dne 14.2. 2019

 

 

Za správní radu Nadačního fondu:

 

Michal Soukup

Předseda správní rady

Nadační fond Josefa a Olgy Řepkových