Komu už jsme pomohli

Nadační fond Lucie

Celkový příspěvek: 
100 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

 

Sídlem Nadačního fondu Lucie je Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která byla založena v roce 1976. Její věhlas je od samého začátku spojen se jménem osobnosti světového formátu. Profesor Eduard Hradec, DrSc., první přednosta kliniky, průkopník moderní české urologie a spoluzakladatel Evropské urologické společnosti, dokázal společně s týmem nadšených a erudovaných spolupracovníků pozvednout českou urologii na úroveň srovnatelnou s nejvyspělejšími státy světa.

Moderní vybavení kliniky a umění kolektivu lékařů si již dávno získaly mezinárodní uznání a respekt. Výlučnost kliniky je dána spektrem výkonů a komplexností léčby, která je věnována pacientům všech věkových skupin.

Oddělení dětské urologie se zabývá hlavně rekonstrukcí vrozených vývojových vad močového traktu. Mikrochirurgická technika, kdy jsou tkáně preparovány pomocí mimořádně jemných nástrojů, umožňují operovat tyto děti již několik dní po narození.

Významná je léčba pacientů s nádorovými onemocněními, jejichž počet bohužel každoročně narůstá. Mezi nejčastější nádory u mužů patří rakovina prostaty, ale i nádory močového měchýře nebo ledvin nejsou vzácností. Operační léčba těchto chorob představuje řadu hodin náročných výkonů. Klinika se věnuje i léčbě některých vzácných druhů nádorů, například rakoviny penisu. V této oblasti má velké zkušenosti, když soustřeďuje většinu pacientů z ČR.

Klinika se zabývá i diagnostikou a léčbou řady onemocnění, která svou četností představují závažný společenský problém, jako je nezhoubné zvětšení prostaty u mužů nebo poruchy udržení moče u žen.

Všechny tyto náročné diagnostické procesy, operace a systém pooperační péče jsou životně – nebo chcete-li – smrtelně závislé na speciálním vybavení a vzdělaném, pečlivě vycvičeném personálu. Moderní špičková urologie se neobejde bez moderních přístrojů a nástrojů a odpovídajících finančních prostředků.

Proto vznikla v roce 1992 Nadace Lucie, jejíž cestou se podařilo do roku 1999 získat celkem 6 140 000,– Kč, které byly použity k nákupu diagnostických přístrojů a operační techniky. Nadace Lucie byla v roce 2000 transformována v souladu s novými zákonnými normami na Nadační fond Lucie, který je řádně registrován u nadačního rejstříku vedeného městským soudem v Praze pod sp. zn., oddíl N, vložka 337.

Cílem Nadačního fondu Lucie je podpora projektu včasné diagnostiky a léčby urologických onemocnění v dětském i dospělém věku, zajištění nejmodernějších přístrojů a pomůcek nezbytných pro špičkovou péči i vytvoření podmínek pro dosažení vysoké erudice lékařů a středního zdravotnického personálu.

Finanční situace Nadace a následně i Nadačního fondu Lucie byla vždy transparentní a přehledná, pozitivem je jistě i jejich nulová režie. Získané finanční prostředky jsou soustřeďovány na bankovním účtu, který byl k tomuto účelu založen. O jejich využití rozhoduje správní rada, jejímiž členy jsou významné a uznávané osobnosti odborného i společenského života. Nad hospodařením nadace bdí tříčlenná dozorčí rada.

Tým vynikajících odborníků kliniky a emeritní přednosta – předseda správní rady prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., dokázal přesvědčit mimořádnou kvalitou své práce a získat celou řadu významných sponzorských osobností a firem. Také jim patří dík za to, že Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze patří k evropské elitě.

 

Příspěvek byl poskytnut na podporu projektu diagnostiky a léčby urologických onemocnění, zajištění nejmodernějších přístrojů a pomůcek.

Bronislav Kadlec

Celkový příspěvek: 
8 287 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

 

Pan Bronislav je invalidní důchodce, který žije společně se svou manželkou a třináctiletým synem v domě, který si koupili na hypotéku, a kde by chtěli strávit důstojné stáří. Protože pan Bronislav trpí chronickými bolestmi a mnoha dalšími onemocněními, u kterých se očekává progresivní vývoj, potřebuje dům upravit, aby odpovídal bezbariérovým podmínkám. Jedna z nejdůležitějších byla rekonstrukce koupelny. Na financování se podílela rodina, ale také nadace Agrofertu a Dobrý Skutek. Přesto zbývala doplatit částka 8.287 Kč. Proto se pan Bronislav obrátil na Nadační fond Josefa a Olgy Řepkových.

 

Příspěvek byl poskytnut na zaplacení doplatku za rekonstrukci koupelny.

Jaroslav Čermák

Celkový příspěvek: 
27 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

Jaroslav oslavil letos 30. narozeniny. Jeho vstup do života nebyl zrovna jednoduchý. Po krvácení do mozku, které vzniklo při těžkém porodu, byl kříšený a trpí dětskou mozkovou obrnou. Je zcela odkázaný na pomoc druhé osoby. Pohybuje se pomocí invalidního vozíku a centrum jeho relaxace je polohovací postel. Díky velké podpoře rodiny – rodičů (zejména maminky, která s Jaroslavem poctivě cvičí už od 10. dne porodu Vojtovu metodu) a nyní i díky fyzioterapii, na sobě neustále pracuje a nevzdává nic, i když nám tohle všechno nedokáže říct, pouze napsat, pomocí ukazovátka, které má umístěné na hlavě, jelikož má postižené i centrum mluvení. Jaroslav bydlí s maminkou, která je samoživitelka a pečuje o něj každý den. Téměř každý den navštěvuje aktivační centrum, Jsme tady, kde využívá službu osobní asistence. Ta je pro rodinu velmi náročná na financování. Proto nás Jaroslav požádal o finanční pomoc, na zaplacení této osobní asistence.

Příspěvek byl poskytnut na 300 hodin osobní asistence, což odpovídá asistenci na cca 3 měsíce.

Petr Mixa

Celkový příspěvek: 
4 770 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

 

Petr v roce 1990 utrpěl úraz při autohavárii jako spolujezdec. Levá noha mu musela být amputována pod kolenem. Pravou nohu se zpočátku doktoři snažili zachránit různými cestami - plastiky, reoperace. Bohužel ale marně, a poprvé byla pravá noha amputována pod kolenem v roce 1994 z důvodu špatného prokrvení, bolesti a problému s krevním oběhem. V roce 2018 došlo ke zhoršení zdravotního stavu pravé nohy, a tak musela být reamputována nad kolenem.

Petr i přesto, že měl oboustrannou podkolenní amputaci, začlenil se do běžného života. Chodil do práce, jezdil na kole, hrál na bicí nástroje, chodil na dlouhé výlety. Po červenci 2018 se jeho pohyb rapidně omezil. Věnuje se zejména plavání, rád jezdí do přírody, fotografuje. Díky bionickému kloubu by se mu pohyb opět usnadnil a zvládnul by mnohé věci jako před reamputací.

Příspěvek pokryl doplatek na bionickou protézu.

 
Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Přenechání daru: 
Dva toaletní vozíčky
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

Krušnohorská poliklinika s.r.o., jejímž jediným zakladatelem je město Litvínov, vznikla 1. ledna 1998. Budovy polikliniky soustřeďují praktické lékaře pro dospělé, pediatry, gynekology, stomatology, ambulantní specialisty (neurologie, psychiatrie, psychologie, chirurgie, ortopedie, ORL, kožní, interna, nefrologie, urologie, plicní,gastroenterologie) včetně diagnostiky (radiodiagnostické, zubní rentgen, oddělení klinické biochemie, sonografie).

Krušnohorská poliklinika s.r.o. nabízí ve svých prostorách téměř komplexní lékařskou péči poskytovanou privátními odbornými lékaři občanům celé spádové oblasti, která zahrnuje zhruba 40.000 obyvatel.

Hlavním zaměřením společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. je poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, následná ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče v Podkrušnohorské nemocnice následné péče (dále jen PNNP). Dále Krušnohorská poliklinka s.r.o. provozuje penziony s pečovatelskou službou a pečovatelskou terénní službu.

Nadační fond daroval Krušnohorské poliklinice na oddělení LDN dva toaletní vozíčky.

Karolína Hoffmanová

Celkový příspěvek: 
41 600 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

Karolínka se narodila 1. června 2020, symbolicky na den dětí. I když celé těhotenství probíhalo přesně tak, jak má, porod vše zkomplikoval. Kvůli špatně vedenému porodu, kdy pan doktor nechal Karolínku v bříšku bez dostatku kyslíku moc dlouho, se ocitla na hranici života a smrti. Od tohoto okamžiku začal BOJ. Doktoři zjistili, že má nevratné postižení mozku z nedostatku kyslíku, diagnostikována byla epilepsie, centrální koordinační porucha IV. stupně s přechodem do DMO, kvadruparéza (postižení všech končetin) a hypotonie (svaly jsou ochablé, impulzy z mozku nenacházejí ve svalech dostatečně silné odpovědi).

Přesto všechno, co život do začátku Karolínce přichystal, je usměvavá a spokojená holčička. Rodiče vyhledali nejlepší dostupnou léčbu proto, aby se dostala zpět do normálního života. Chodí cvičit k fyzioterapeutce Vojtovu metodu, ergoterapii, hipoterapii, kraniosakrální terapii a osteodynamiku. Celý dosavadní život tráví prakticky jen cvičením a ježděním po doktorech. Je to hrozně vysilující pro Karolínku i její rodiče. Léčba má ale i své stinné stránky. Je finančně velmi nákladná. Rodiče už vyčerpali veškeré svoje finanční úspory, a i když oba pracují (maminka pracuje po nocích z domova) už není dostatek financí na všechny terapie. Rodina proto  oslovila Nadační fond Josefa a Olgy Řepkových o pomoc s úhradou ergoterapie.

Příspěvek byl použit na úhradu ergoterapie v rozsahu 52 individuálních lekcí.

Kristýna Wainerová

Celkový příspěvek: 
15 600 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Kristýnka je 6ti letá holčička s diagnózou dětské mozkové obrny. Po nevyvedeném závěru těhotenství a komplikovaném porodu doslova bojovala o život, těžké přidušení zapříčinilo řadu komplikací v jejím vývoji. První týden prožila na jednotce intenzivní péče, kde se jí podařilo díky skvělé péči stabilizovat a mohla být propuštěna. Začal tím nový život nejen pro ní, ale i pro celou její rodinu. Týnka za svůj život prošla a dále prochází velkým množstvím terapií, které mají za cíl jí co nejvíce naučit a osamostatnit. Rodina zvolila cestu intenzivních rehabilitací, které bohužel nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Kristýnka dochází na fyzioterapie, ergoterapii a logopedii, což se stalo stabilní součástí každodenního života. Každá z těchto terapií je hrazena z rodinného rozpočtu, jelikož se snaží o maximální efekt a spokojenost dcery. Týnka díky veškerému pravidelnému snažení zvládne ve svém věku ujít samostatně několik krůčků, umí sedět a pohybuje se převážně po kolínkách. Ke komunikaci požívá obrázky, díky kterým si dokáže říct, co potřebuje. Nemluví, ovládá několik slov, ale naštěstí perfektně všemu rozumí, a to dává rodičům velkou naději, že jak bude růst a vyzrávat, bude schopna se dorozumět a nebude tak plně závislá jen na tom, co za ní rozhoduje někdo druhý.

Nově začala rodina docházet na kliniku Fyzioaktiv, www.fyzioaktiv.cz, na Ergoterapii, která je důležitou součástí pro nácvik sebeobsluhy, samostatnosti. Ergoteraputka bude rovněž Týnku učit ovládat vozíček, aby byla co nejvíc samostatná.

Příspěvek pokryl 20 individuálních lekcí ergoterapie.

Jakub Vinařský

Celkový příspěvek: 
28 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Jakub (44 let) se v roce 1998 dozvěděl o Huntingtonově chorobě svého otce. Nechal se otestovat a bohužel bylo potvrzeno, že je nositelem zmutovaného genu. Huntingtonova choroba je neurodegenerativní genetické onemocnění, které začíná zpravidla ve středním věku a končí těžkou demencí a smrtí, přičemž neexistuje mnoho možností léčby, pouze lze potlačovat některé příznaky. V současnosti se u Jakuba projevují mimovolní pohyby a chorea. Začínají poruchy kongnitivních funkcí, zhoršuje se paměť, soustředění, sociální dovednosti. Postupně ochabují i svaly. Jakub má 5-ti letého syna, který je v 50% riziku vzniku této choroby také. Syn se navíc narodil s ortopedickou vadou a vývojovou dysfázií. Situace je tedy velmi komplikovaná.

V rámci zmírnění průběhu progresivní nemoci byl Jakubovi doporučen pravidelný tréninkový plán založený na posilování, tréninku koordinace a motorických schopností. Ve fitness centru Heroes Gym mu byl instruktorem sestaven individuální tréninkový plán. Aby bylo cvičení opravdu prospěšné, potřebuje Jakub navštěvovat lekce pravidelně a dlouhodobě.

Příspěvek byl poskytnut na 40 individuálních lekcí ve fitness centru.

Gagik Barsegian

Celkový příspěvek: 
10 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Gagik se narodil v roce 2013, byl úplně zdravý a aktivní kluk. V roce 2016 u něj došlo při autonehodě k úrazu michy a od té doby se učí chodit znovu. V AFO ortézkách drží lépe rovnováhu, chodidla jsou v lepší poloze a chůze je stabilnější, což chrání Gagika od pádu a dalších úrazů. Nové ortézy potřebuje každých 8 až 10 měsíců.

Příspěvek byl poskytnut na AFO ortézy.

Michal Lukšík

Celkový příspěvek: 
3 935 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Míša se narodil předčasně s vrozenou vadou atrézií jícnu. Přijímá stravu gastrostomií a má vyvedený jícen. Maminka s ním musí několikrát denně rehabilitovat a věnovat mu zvýšenou péči. Aby mohl jít malý Míša domů z nemocnice, potřebuje mimo jiné také odsávačku, kterou si rodina nemůže v současné době dovolit zakoupit. Rodina nás poprosila o finanční pomoc na zakoupení potřebné odsávačky.

Příspěvek byl poskytnut na zakoupení odsávačky.

Renata Fojtíková

Celkový příspěvek: 
8 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Už od narození měla Renata potíže s pohybem, protože se narodila s DMO a jakmile na to lékaři přišli, což jim ovšem také dlouhou dobu trvalo, vyslovili opravdu nehezkou prognózu o tom, že nebude nikdy chodit. Ti se ale VELMI zmýlili. S maminkiu se nesmířily s tímto tvrzením, a tak si Renata léta pochodovala poměrně vesele světem, a to křížem i krážem, s krosnou na zádech, nebo bez ní, i když jinak než ostatní. Před 6ti lety ale spadla z koně, utrpěla poranění krční páteře a míchy, nevratně ochrnula, a zůstala na vozíčku. 

Renatě jsme již dříve pomohli s financováním mechanického vozíčku, jelikož její původní vozíček pomalu dosluhoval. V covidové situaci neměla možnost sportovat, což se podepsalo na jejím fyzickém zdraví. Proto nás tentokrát poprosila o příspěvek na individuální rehabilitační a posilovací lekce.

Příspěvek byl poskytnut na 20 individuálních rehabilitačních a posilovacích lekcí.

Jaroslav Čermák

Celkový příspěvek: 
27 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Jaroslav oslavil letos 30. narozeniny. Jeho vstup do života nebyl zrovna jednoduchý. Po krvácení do mozku, které vzniklo při těžkém porodu, byl kříšený a trpí dětskou mozkovou obrnou. Je zcela odkázaný na pomoc druhé osoby. Pohybuje se pomocí invalidního vozíku a centrum jeho relaxace je polohovací postel. Díky velké podpoře rodiny – rodičů (zejména maminky, která s Jaroslavem poctivě cvičí už od 10. dne porodu Vojtovu metodu) a nyní i díky fyzioterapii, na sobě neustále pracuje a nevzdává nic, i když nám tohle všechno nedokáže říct, pouze napsat, pomocí ukazovátka, které má umístěné na hlavě, jelikož má postižené i centrum mluvení. Jaroslav bydlí s maminkou, která je samoživitelka a pečuje o něj každý den. Téměř každý den navštěvuje aktivační centrum, Jsme tady, kde využívá službu osobní asistence. Ta je pro rodinu velmi náročná na financování. Proto nás Jaroslav požádal o finanční pomoc, na zaplacení této osobní asistence.

Příspěvek byl poskytnut na 300 hodin osobní asistence, což odpovídá asistenci na cca 3 měsíce.

Jindřišek Rada

Celkový příspěvek: 
14 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

 

Jindříškovi je 12 let. Narodil se jako zdravé dítě, ale kolem 16. měsíce prodělal zřejmě nějaký typ zánětu mozku. Ztratil schopnost rovnováhy a koordinace pohybu, začal šilhat a jeho mentální vývoj se velmi zpomalil. Má také značně poškozenou jemnou motoriku. Je ve 4. stupni postižení. Dost nejistě a s častými pády chodil až do 7 let, dnes samostatně nechodí. Má středně těžkou mentální retardaci, chodí do speciální třídy v Hamrníkách v Mariánských Lázních. Přesnou diagnózu vlastně nemá, jednou z možností je i leukodystrofie, ale ta není potvrzena genetickými testy.
 
Jindřišek absolvoval řadu rehabilitačních metod a terapií, v současné době cvičí Vojtovu metodu. 
Jednou z věcí, která prokazatelně pomohla, je metoda Tomatis. Tomatis spočívá v poslouchání hudby upravené v různých frekvencích, aby se trénovalo sluchové rozlišování. Centrum sluchu v mozku je propojené s centrem řeči a posloucháním se postupně zlepšuje řeč. Jindříšek se díky Tomatisu zlepšil, zvětšila se mu slovní zásoba a porozumění. Co je stále velmi špatné, je výslovnost. Postupně přechází na další stupeň v této terapii, a to je aktivní poslech, kdy dítě nejenom že pasivně poslouchá, ale aktivně mluví do mikrofonu po určitou dobu.
 
Poslouchá se vždy po dobu 7 dnů, dvě hodiny denně. Pak je 5 až 6 týdnů pauza, aby mozek mohl zpracovat změny. Jedna hodina poslechu stojí 500 Kč, tudíž 7 dní po 2 hodinách vyjde na 7.000 Kč.

 

Příspěvek byl poskytnut na dva cykly terapií Tomatis.

Sourozenci Karlovi

Celkový příspěvek: 
25 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Adélka se narodila jako zdravé dítko v roce 2009. Alespoň všechna vyšetření a ultrazvuky tomu nasvědčovaly. Když byly Adélce 2 měsíce, objevily se u ní křeče a záškuby, při kterých stáčela oči, slinila, špatně dýchala. V nemocnici v Ústí nad Labem po vyšetření EEG a magnetické rezonancí zjistili, že jde o epilepsii způsobenou četnými závažnými vrozenými vadami mozku.

Následoval okamžitý převoz do FN Motol na kliniku dětské neurologie a epileptologie kvůli léčbě epilepsie. Při očním vyšetření lékaři zjistili změny na sítnici, které jsou charakteristické pro Aicardi syndrom. Adélka u tohoto syndromu splňuje dva hlavní znaky z klasické triády a tři z dalších znaků svědčících pro Aicardi syndrom, tudíž ji genetika a později i neurologická klinika FN Motol uzavřela jako Aicardi syndrom. S vadami mozku, které Adi má, je spojena farmakorazistentní epilepsie, hypotonie, levostranný hemisyndrom a také opožděný psychomotorický vývoj (u Adélky se jedná o těžkou mentální retardaci) a pravděpodobně také astigmatismus a centrální porucha zraku. V důsledku hypotonie a levostranného hemisyndromu se u Adélky objevily i ortopedické vady - oboustranná skolióza s hyperlordózou, ploché nohy, valgózní kotníky a bortící se klenba.

Farmakorezistentní typ epilepsie znamená, že i když Adélka bere čtyřkombinaci léků, stále má denně záchvaty - většinou 1-2 přes den a 1-3 v noci. Adélka má astatické (atonické) záchvaty, pro ně je typický náhlý pokles svalového napětí, často s pádem na zem, jindy jen s poklesem hlavy nebo částečně trupu. Někdy tyto záchvaty přejdou do spasmů a záškubů. Trvají od desítek vteřin až po desítky minut. Někdy jsou slabé, že si jich neznalý člověk ani nevšimne, jindy jsou tak silné, že Adélce způsobí potíže s dýcháním. V prosinci 2014 podstoupila operaci, kdy jí byl implantován vagový stimulátor, který by měl pomoci ke zmírnění záchvatů, snížení četnosti a intenzity. V červenci 2019 proběhla z důvodu docházející baterie reoperace za novější typ.

Vývoj jde dopředu jen velmi pomaličku. Ve svých 10ti letech je Adi na úrovni 2,5 letého dítěte. Na první samostatné krůčky bez opory si rodina počkala do Adélky 5ti let. Dnes zvládne přejít bez opory místnost, venku Adélku vozí v kočárku. Není schopna sebeobsluhy, je na plenách, musí být krmena. Dcerku vozí maminka denně do speciální ZŠ a na různé terapie.

Matyáš má po prodělané rachitidě a následné léčbě ortézami ortopedický problém. Došlo k nadměrné rotaci v kyčlích, kterou se nedaří klasickými rehabilitacemi napravit.

Proto nás maminka Adélky a Matyáše požádala o příspěvek na hiporehabilitační pobyt pro své děti.

 

Příspěvek byl poskytnut na hiporehabilitační pobyt.

Jan Pintér

Celkový příspěvek: 
32 851 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

U Honzy došlo bohužel při kombinované transplantaci ledviny a slinivky k ochrnutí těla od prsou dolů. Vlivem častého ležení a sezení se objevil dekubit (proleženina), který se zanesl infekcí. V dubnu 2019 tato situace vyústila v amputaci pravé dolní končetiny v kyčli. V srpnu téhož roku muselo dojít k amputaci i levé dolní končetiny. 

Honza neustále dojíždí na kontroly s transplantovanými orgány a zároveň ke specialistům, kteří se zabývají problémy spojenými s amputacemi a paraplegií. Velkou oporou mu je maminka, se kterou žije. K tomu, aby se Honza mohl volně pohybovat na vozíčku po celém bytě, potřebuje upravit byt na bezbariérový.

 

Příspěvek byl poskytnut na materiál a vybavení pro bezbariérovou koupelnu.

Čivava Čiky

Celkový příspěvek: 
5 520 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Fenka Čiky přišla na začátku roku 2021 o svého páníčka. Vzal si jí k sobě syn Daniel, kterému jsme v tomto roce také pomáhali. Daniel se potýká se spoustou zdravotních, ale i sociálních problémů. Na konci roku 2020 podstoupil implantaci srdeční podpory, nyní čeká na transplantaci srdce. Rozsudkem OS Beroun má do péče svěřeného 4 letého syna. Matka má určené výživné ve výši 1000 Kč, které však pravidelně nehradí. Na matku je podána exekuce, zatím bez výsledku.

Jeho současné příjmy jsou ID 1. stupeň, nemocenská a přídavek na dítě. Celkem má Daniel a jeho syn na měsíc pouhých 7.300 Kč. Vzhledem ke zdravotnímu stavu Daniela výhledově zvýšení jeho příjmu pro něj a jeho syna bude velmi obtížné.

U Čiky byl objeven nezhoubný nádor, ale operace byla pro Daniela mimo jeho finanční možnosti. Proto jsme se rozhodli darovat finance na předoperační vyšetření, následnou operaci a pooperační kontrolu. Čiky operaci zvládla a uzdravuje se velmi dobře.

 

Příspěvek byl poskytnut na předoperační vyšetření, operační zákrok a pooperační kontrolu.

Adéla Karlová

Celkový příspěvek: 
12 500 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Adélka se narodila jako zdravé dítko v roce 2009. Alespoň všechna vyšetření a ultrazvuky tomu nasvědčovaly. Když byly Adélce 2 měsíce, objevily se u ní křeče a záškuby, při kterých stáčela oči, slinila, špatně dýchala. V nemocnici v Ústí nad Labem po vyšetření EEG a magnetické rezonancí zjistili, že jde o epilepsii způsobenou četnými závažnými vrozenými vadami mozku.

Následoval okamžitý převoz do FN Motol na kliniku dětské neurologie a epileptologie kvůli léčbě epilepsie. Při očním vyšetření lékaři zjistili změny na sítnici, které jsou charakteristické pro Aicardi syndrom. Adélka u tohoto syndromu splňuje dva hlavní znaky z klasické triády a tři z dalších znaků svědčících pro Aicardi syndrom, tudíž ji genetika a později i neurologická klinika FN Motol uzavřela jako Aicardi syndrom. S vadami mozku, které Adi má, je spojena farmakorazistentní epilepsie, hypotonie, levostranný hemisyndrom a také opožděný psychomotorický vývoj (u Adélky se jedná o těžkou mentální retardaci) a pravděpodobně také astigmatismus a centrální porucha zraku. V důsledku hypotonie a levostranného hemisyndromu se u Adélky objevily i ortopedické vady - oboustranná skolióza s hyperlordózou, ploché nohy, valgózní kotníky a bortící se klenba.

Farmakorezistentní typ epilepsie znamená, že i když Adélka bere čtyřkombinaci léků, stále má denně záchvaty - většinou 1-2 přes den a 1-3 v noci. Adélka má astatické (atonické) záchvaty, pro ně je typický náhlý pokles svalového napětí, často s pádem na zem, jindy jen s poklesem hlavy nebo částečně trupu. Někdy tyto záchvaty přejdou do spasmů a záškubů. Trvají od desítek vteřin až po desítky minut. Někdy jsou slabé, že si jich neznalý člověk ani nevšimne, jindy jsou tak silné, že Adélce způsobí potíže s dýcháním. V prosinci 2014 podstoupila operaci, kdy jí byl implantován vagový stimulátor, který by měl pomoci ke zmírnění záchvatů, snížení četnosti a intenzity. V červenci 2019 proběhla z důvodu docházející baterie reoperace za novější typ.

Vývoj jde dopředu jen velmi pomaličku. Ve svých 10ti letech je Adi na úrovni 2,5 letého dítěte. Na první samostatné krůčky bez opory si rodina počkala do Adélky 5ti let. Dnes zvládne přejít bez opory místnost, venku Adélku vozí v kočárku. Není schopna sebeobsluhy, je na plenách, musí být krmena. Dcerku vozí maminka denně do speciální ZŠ a na různé terapie.

 

Příspěvek byl poskytnut na hiporehabilitační pobyt..

Daniel Kasík

Celkový příspěvek: 
10 700 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Daniel podstoupil na konci roku 2020 implantaci srdeční podpory. Aktuálně má zažádáno o příspěvek na bydlení, který mu nebyl zatím vyplacen. Rozsudkem OS Beroun má do péče svěřeného 4 letého syna. Matka má určené výživné ve výši 1000 Kč, které však pravidelně nehradí. Na matku je podána exekuce, zatím bez výsledku. Jeho současné příjmy jsou ID 1. stupeň, nemocenská a přídavek na dítě. Celkem má Daniel a jeho syn na měsíc pouhých 7.300 Kč. Bydlí se synem v nájemním bytě 1+1, nájemné činí celkem 10.700 Kč. Z minulého období na nájemném vznikl dluh 2.500 Kč, který se snaží splácet. Rodiče pana Daniela mu pomáhali s placením nájemného, jeho otec však před zemřel na covid a matka je dlouhodobě hospitalizovaná. Vzhledem ke zdravotnímu stavu Daniela výhledově zvýšení jeho příjmu pro něj a jeho syna bude velmi obtížné. Od organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva dostává potravinovou pomoc a bude žádat MOP.

 

 

Příspěvek byl poskytnut na nájemné a na zálohy za služby spojené s užíváním bytu.

Anna Fišerová

Celkový příspěvek: 
32 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

 

Anička se narodila před jedenácti lety jako zdravé miminko. Postupem času se Anička moc nevyvíjela. Vše, co snědla, vyzvracela. Začal koloběh vyšetření. V současné době Anička sama nechodí, nemluví a sebepoškozuje se. Stále má mixovanou stravu, a aby byla výživa dostatečná, pije kaloricky bohaté nutri drinky. Anička je dva roky po operaci achillových šlach na obou nožičkách. V srpnu podstoupila operaci chodidla.

 

Příspěvek byl poskytnut na rehabilitační a posilovací přístroj Motomed.

Aleš Mařa

Celkový příspěvek: 
31 395 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Panu Alešovi je 36 let a s manželkou Monikou mají 8letého syna Aleška. Loňského roku si koupili pozemek v Železném a svépomocí začali stavět vysněný rodinný domek. Ten samý rok vyrazili na první dovolenou k moři na Krétu. Poslední den, 15. 8. 2019, kdy už byli zabalení a chystali se na odlet, ještě pan Aleš dováděl se synem u bazénu. Chvíli před odletem si šel naposledy skočit a právě tento poslední skok mu změnil život. Něco se nepovedlo a on zůstal nehybně ležet ve vodě. Necítil ruce ani nohy, nemohl se hýbat. Byl odvezen do nemocnice na Krétě a po 13ti hodinové operaci mu diagnostikovali 4 zlomené obratle C3 až C6. Aby toho nebylo málo, dostal navíc v nemocnici zlý mikrob, na který nezabírají běžná ATB. S mikrobem sváděl těžký boj, proto byl po pár dnech převezen letecky do Brna. Při přeletu měl masivní krvácení do mozku, které zateklo do termoregulačního centra, což způsobovalo nekontrolovatelné podchlazení a přehřívání. V Bohunické nemocnici pobyl několik týdnů a boj s mikrobem alespoň na chvíli zažehnal. Následně byl převezen na Mostiště na oddělení NIP, kde pan docent Bonaventura namíchal vakcínu, po které se nadobro mikrobu zbavil.

V únoru roku 2020 se vrátil zpět do Bohunické nemocnice na oddělení spinální jednotky. Tam pobyl 2 měsíce a byl dále převezen do RÚ Kladruby. Od té doby intenzivně rehabilituje a dělá velké pokroky. Po absolvování pětiměsíčního pobytu si rodina přála, aby pan Aleš mohl nadále rehabilitovat v domácím prostředí. Finanční prostředky rodiny to ale nedovolí.

 

Příspěvek byl poskytnut na domácí rehabilitační péči a také na doplatek elektrického vozíku.