Statut Nadačního fondu Josefa a Olgy Řepkových

I. Úvodní ustanovení

 1. Nadační fond Josefa a Olgy Řepkových je právnickou osobou (fundací) existující podle práva České republiky (dále jen „Nadační fond“ nebo „Fond“). Zakladatelem Nadačního fondu je Michal Soukup, narozen 4. 1981, bytem Věkova 1646/29, Braník, Praha 4 (dále také jen „Zakladatel“). Zakládací listina Nadačního fondu byla přijata Michalem Soukupem dne 15. 9. 2018.
 2. Nadační fond byl nazván po prarodičích Zakladatele Josefu a Olze Řepkových na jejich památku.
 3. Tento statut Nadačního fondu byl přijat Zakladatelem v souladu se zakládací listinou k bližší úpravě pravidel hospodaření a správy Nadačního fondu, podmínek poskytování darů z majetku Nadačního fondu a také k úpravě vnitřních poměrů Fondu (dále také „Statut“).

 

II. Účel nadačního fondu

 1. Účelem a posláním Nadačního fondu je shromažďování finančních a materiálních darů za účelem jejich poskytování ve prospěch:

 

 • osob sociálně znevýhodněných nebo osob v tíživé sociální situaci
 • osob zdravotně postižených či osob zdravotně znevýhodněných
 • seniorů a invalidních osob
 • ohrožených dětí a rodin
 • prevence proti sociálně patologickému chování (např. užívání návykových látek, šikana, domácí násilí)
 • výzkumu a léčby nemocí, syndromů, vrozených vad
 • vzdělávání sociálně znevýhodněných či zdravotně postižených osob
 • podpory volnočasových aktivit a neziskové tělovýchovy
 • pomoci opuštěným, týraným či zdravotně postiženým zvířatům
 • právnických osob zaměřených na pomoc a péči v sociální, zdravotní nebo vzdělávací oblasti (např. azylové domy, dětské domovy, krizová centra, domovy seniorů, terapeutická zařízení, zvířecí útulky apod.)
 • a zajišťování zdravotní, psychologické, právní a jiné nemateriální pomoci včetně poradenství pro sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby a pro osoby vystavené tíživým životním situacím, které nejsou schopny samostatně řešit.

 

 1. Účel a poslání nadačního fondu budou naplňovány realizací těchto činností:
 2. Získávání peněžitých a nepeněžitých darů od fyzických a právnických osob jako dárců (dále „dárci“), které budou prostřednictvím Nadačního fondu použity podle určení dárců ve prospěch konkrétních fyzických osob a právnických osob, které by s ohledem na účel a poslání Nadačního fondu měly být příjemci darů (dále jen „příjemci pomoci“).
 3. Poskytování finanční a nemateriální pomoci osobám, které by s ohledem na účel a poslání Nadačního fondu mohly být příjemci pomoci. 
 4. Provozování internetového portálu k naplňování činností Nadačního fondu uvedených v předchozích odstavcích při dodržování zásady maximální možné úrovně transparentnosti při získávání darů od dárců a jejich předávání příjemcům. Internetový portál bude provozován jménem a na účet Nadačního fondu (nebo spolupracující organizace). Výhradně na tomto internetovém portálu bude probíhat registrace dárců a potencionálních příjemců a budou zde také zveřejňovány informace o příjemcích, jejich potřebách a zprávy o činnosti nadačního fondu a další informace k naplňování účelu Fondu (dále „web NF“).
 5. Nadační fond může podnikat, pokud podnikání bude představovat pouze vedlejší činnost a pokud předmět podnikání nebude v rozporu jeho s účelem a posláním. Případné výnosy z podnikání budou použity výhradně na úhradu nákladů správy Nadačního fondu nebo k poskytování darů v souladu s účelem Nadačního fondu.

 

III. Hospodaření fondu

 1. Nadační fond hospodaří se svým majetkem v souladu se svým účelem a posláním uvedeným v zakládací listině Nadačního fondu a dále podle pravidel určených v tomto Statutu. Fond využívá a spravuje svůj majetek účelně a hospodárně, tj. s péčí řádného hospodáře. Použití majetku Nadačního fondu k finančním investicím (na investiční produkty) je vyloučeno. Za investice se nepovažuje využití finančních produktů pro uložení a správu peněžitých prostředků s možností jejich přiměřeného zhodnocení.
 2. Majetek Nadačního fondu tvoří vklady od zakladatele, dary od třetích osob, příjmy z podnikání fondu a příjmy z dotací (veřejné finanční podpory). Zakladatel je oprávněn kdykoli poskytnout do majetku Fondu peněžitý nebo nepeněžitý vklad. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být stanovena hodnověrným způsobem ve výši ceny obvyklé nebo hodnoty určené podle pravidel oceňování obdobného majetku při vedení účetnictví.
 3. Náklady správy Fondu zahrnují veškeré náklady potřebné na provoz Fondu a realizaci jeho činností v rámci naplňování účelu Fondu (nájemné za prostory, poplatky za dodávky služeb, poplatky za provoz webu NF, náklady na údržbu a servis, mzdové náklady, odměny členům orgánů Fondy, náhrady hotových výdajů apod.). Náklady správy Nadačního fondu budou hrazeny z vkladů Zakladatele, z příjmů vlastního podnikání nadačního fondu a dále z veřejné finanční podpory a z příspěvků od třetích osob, kterou budou poskytnuty pro tyto účely. Financování nákladů správy Fondu nemůže být na újmu poskytování darů příjemcům pomoci.
 4. Dary přijaté od třetích osob může Nadační fond použít výlučně k jejich poskytování ve prospěch příjemců v souladu se svým účelem a posláním a s ohledem na projevenou vůli jednotlivých dárců podle toho, zda půjde o cílený nebo necílený dar. Pokud dárce poskytl Nadačnímu fondu dar a výslovně neurčí příjemce pomoci nebo jiný účel využití předmětu daru (necílený dar), může být tento necílený dar použit na základě rozhodnutí správní rady Fondu, a to vždy ve prospěch příjemců pomoci. Peněžité dary mohou být použity k financování nákladů správy Fondu, pouze pokud tak výslovně určí dárce (příspěvek na činnost Fondu).
 5. V případě, že cílený dar nebude možné z jakékoli důvodu využit pro konkrétního příjemce nebo na účel určený dárcem, si Fond vyžádá stanovisko dárce k jinému použití daru, případně jeho pokyny pro další dispozice s darem, a podle toho s nevyužitým darem dále naloží. Dárce je oprávněn požádat Fond o vrácení případně nevyužitého cíleného daru. Necílené dary přijaté Fondem se dárcům nevrací.
 6. Fond bude mít zřízen jeden nebo více transparentních účtů podle uvážení správní rady. Veškeré peněžité dary od dárců budou přijímány pouze na transparentní účet Fondu a výlučně prostřednictvím tohoto účtu bude poskytována finanční pomoc vybraným příjemcům. Transparentním účtem se nadále pro tyto účely rozumí účet, který bude zveřejněn pomocí dálkového přístupu (na webu NF nebo na webu příslušné banky) a bude možné veřejně nahlížet na stav účtu, na příchozí a odchozí transakce na tomto účtu, včetně jejich popisu.
 7. Nadační fond může poskytovat výpůjčky věcí ze svého majetku za účelem poskytování materiální pomoci vybraným příjemcům. Tyto výpůjčky mohou být poskytovány s možností budoucího převodu vypůjčené věci ve prospěch konkrétního příjemce pomoci. O podmínkách výpůjček rozhoduje správní rada.
 8. Prodej věcí z majetku Fondu je možný, pokud nelze konkrétní věc využít pro účely poskytnutí pomoci příjemcům darů, nebo pro účely hospodaření Fondu a pokud je zcizení věci vzhledem k okolnostem nejhospodárnějším způsobem řešení.
 9. V případě podnikání Nadačního fondu tím nesmí být ohroženo naplňování účelu a poslání Fondu. Fond bude transparentně zveřejňovat výsledky svého podnikání, jakož i informace o použití případných výnosů z podnikání. Podnikání Fondu nesmí ohrozit dobré jméno Nadačního fondu ani osob s ním spolupracujících.
 10. Majetek Nadačního fondu nelze použit k zajištění dluhu třetích osob a v případě zajištění dluhu Nadačního fondu pouze v případě, že půjde o zajištění odpovídající obvyklým podmínkám právního styku a za podmínky, že to nebude na újmu poskytování darů příjemcům pomoci.
 11. Nadační fond eviduje v rámci účetní a jiné majetkové evidence odděleně náklady na správu Fondu, příjem a poskytování darů a provoz svého podnikání (obchodního závodu).

 

IV. Podmínky pro poskytování darů (pomoci) z majetku Nadačního fondu

 1. Nadační fond poskytuje pomoc formou finančního nebo věcného plnění ve prospěch osob splňujících podmínky poskytnutí pomoci v souladu s účelem a posláním Nadačního fondu, a to na základě výběru žádostí podaných k Nadačnímu fondu prostřednictvím webu NF. Žádost o pomoc může podat sám příjemce pomoci nebo také třetí osoba v jeho prospěch. Příjemci pomoci mohou být také právnické osoby zaměřených na pomoc a péči v sociální, zdravotní nebo vzdělávací oblasti.
 2. Dary z majetku Fondu budou poskytovány výlučně registrovaným příjemcům darů u Nadačního fondu, kteří budou uveřejněni na webu NF. Registraci příjemce, resp. žadatele o pomoc je možné provést až po předchozím schválení, resp. výběru jeho žádosti o pomoc ze strany Fondu. Registraci žadatele provede Nadační fond v součinnosti se žadatelem, jehož žádost o pomoc byla vybrána.
 3. Podmínkou poskytnutí pomoci ze strany Fondu je předchozí řádná registrace příjemce pomoci, uvedení úplných a pravdivých skutečností při jednání o registraci, resp. v žádosti o pomoc, které by s ohledem na účel a poslání Fondu odůvodňovaly poskytnutí pomoci ve prospěch žadatele. Je vyloučeno poskytnutí daru osobám, které jsou členy orgánů Fondu, zaměstnancem Fondu nebo osobám jim blízkým.
 4. Výběr konkrétního příjemce pomoci pro registraci mezi žadatele o pomoc na webu NF probíhá na základě posouzení podaných žádosti ze strany správní rady Fondu, a to podle nejlepšího uvážení a vědomí jejích členů. Žádosti jsou posuzovány podle pořadí jejich doručení Fondu, přičemž je hodnocen jejich soulad s účelem a posláním Nadačního fondu, s dalšími podmínkami uvedenými v tomto Statutu, a také soulad s dalšími pravidly poskytování pomoci, které budou Fondem zveřejněny na webu NF.
 5. Na poskytnutí daru, resp. pomoci nevzniká registrovaným žadatelům o pomoc právní nárok. Nadační fond však bez vážného důvodu neodepře poskytnutí daru registrovanému příjemci pomoci, pro kterého již získal od dárce cílený dar určený konkrétně pro tuto osobu. Vážným důvodem pro odepření poskytnutí daru může být nepoctivé jednání příjemce pomoci při podání žádosti o pomoc nebo při jeho registraci (např. uvedení nepravdivých nebo neúplných skutečností v žádosti), případně protiprávní jednání registrovaného příjemce, které by způsobilo jakoukoli újmu na straně Fondu nebo jiné osoby.   
 6. Při výběru registrovaného příjemce pro poskytnutí daru z majetku Fondu je v první řadě určující vůli konkrétního dárce, kterou projeví při poskytnutí daru do majetku fondu prostřednictvím webu NF. Pokud dárce Fondu poskytl cílený dar pro konkrétního příjemce pomoci nebo pro konkrétní účel, naloží Fond s darem podle tohoto určení ze strany Dárce. V případě poskytnutí necíleného daru, pokud dárce neprojeví vůli darovat konkrétnímu příjemci nebo na konkrétní účel, rozhodne o výběru příjemce necíleného daru správní rada Fondu mezi registrovanými žadateli postupem podle odst. 4 tohoto článku.
 7. Peněžité dary budou ze strany Fondu poskytovány na dárcem určený účel, případně na účel určený podle rozhodnutí správní rady, který bude v souladu s účelem a posláním Fondu. Nadační fond bude kontrolovat soulad využití poskytnutých peněžitých prostředků ze strany příjemců pomoci.
 8. Věcné dary budou poskytovány zpravidla přednostně formou bezplatné výpůjčky, kdy věc zůstane nadále v majetku Fondu a bude poskytnuta příjemci pomoci k užívání pro stanovený účel s možností budoucího převodu do jeho vlastnictví při splnění stanovených podmínek. Podle okolností může dojít k darování do vlastnictví příjemce pomoci i bez předchozí výpůjčky.
 9. Osoba, které byl Fondem poskytnut dar, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit. Nadační fond zajistí efektivní kontrolu využívání poskytnuté pomoci ze strany příjemců v souladu se stanovenými podmínkami. Nadační fond bude informovat dárce o využití jejich darů do majetku fondu. Nadační fond bude vhodnou formou pravidelně zveřejňovat veškeré případy poskytnuté pomoci, údaje o jejím účelu a sledování plnění tohoto účelu ze strany konkrétního příjemce.
 10. Pokud příjemce pomoci použije poskytnutý dar v rozporu účelem, na který mu byl poskytnut, nebo poruší stanovené podmínky poskytnutí pomoci, je povinen vrátit předmět daru Fondu. Příjemce je povinen vrátit předmět daru také v případě, pokud vyjde najevo, že zde byly dány důvody pro odepření poskytnutí daru podle odstavce 5. tohoto článku. Příjemce je povinen v takovém případě vrátit předmět daru a dále vydat Fondu získané bezdůvodné obohacení a nahradit škodu, která by z toho Nadačnímu fondu vznikla.
 11. V případě, že předmět daru bude vrácen ze strany příjemce pomoci nebo mu bude poskytnutí daru z vážného důvodu odepřeno, bude vrácený předmět daru použit ve prospěch jiné osoby v souladu s výše uvedenými podmínkami, přičemž v první řadě bude zohledněna vůle osoby dárce cíleného daru.
 12. Správní rada je oprávněna přijmout a zveřejnit na webu NF podrobnější podmínky poskytování pomoci příjemcům, jakož příjmu darů ze strany dárců.

 

V. Kompetence orgánů nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou správní rada, která je statutárním orgánem a revizor, který je kontrolním orgánem. Při písemném jednání za Nadační fond připojí jednající osoba nebo osoby k vytištěnému nebo napsanému názvu Nadačního fondu svůj podpis.

 

Při správě Fondu a hospodaření s jeho majetkem vykonávají jeho orgány následující působnost:

 

Oddíl V-a. Působnost správní rady

 1. Správní rada rozhoduje zejména o těchto věcech:
 2. o výběru žadatelů pro poskytnutí pomoci na základě doručených žádostí
 3. o schválení registrace žadatele a zveřejnění jeho žádosti o pomoc na webu NF
 4. o použití přijatých necílených darů ve prospěch konkrétních příjemců pomoci
 5. o použití výnosů z podnikání Fondu
 6. o podmínkách a pravidlech poskytování pomoci žadatelům z majetku Nadačního fondu
 7. o zcizení majetku Fondu po vyjádření ze strany revizora
 8. o uložení a správě peněžitých prostředků v majetku Fondu
 9. o uzavření veškerých smluv v souvislosti s hospodařením a správou Fondu a nakládáním s jeho majetkem (prodej, výpůjčky, darování) včetně smluv o zápůjčce nebo úvěru pro Nadační fond
 10. o zajišťování správy majetku Fondu
 11. o schválení rozpočtu Fondu, účetních závěrek a výročních zpráv o činnosti Fondu
 12. o zřízení a rušení pracovních míst, uzavření smluv a dohod o výkonu práce nebo o jiné pracovní činnosti
 13. Správní rada je oprávněna po dohodě s revizorem převzít výkon kontroly plnění stanovených podmínek pro poskytnutí darů a v takovém případě bude předkládat revizorovi zprávy o těchto kontrolách. Správní rada předkládá revizorovi informace o poskytnutých darech a zprávy o činnosti Nadačního fondu před jejich schválením.
 14. Správní rada je oprávněna pověřit jednáním ve věcech správy majetku nebo rozhodováním o výše uvedených záležitostech revizora nebo třetí osoby. Správní rada je oprávněna po předchozím projednání s revizorem uzavřít se třetí osobou smlouvu o zajišťování správy majetku Fondu nebo dílčích činností Fondu v rámci jeho účelu.
 15. Správní rada je oprávněna převzít k rozhodnutí jakoukoli další záležitost související se správou Fondu nebo s jeho činností při naplňování účelu Fondu, pokud není zakládací listinou Fondu nebo tímto Statutem vyhrazena Zakladateli nebo Revizorovi. Správní rada zajišťuje provedení veškerých záležitostí, ve kterých vykonává rozhodovací nebo schvalovací pravomoc, pokud zákon, zakládací listina nebo tento Statut nestanoví jinak.

 

Oddíl V-b. Působnost revizora

 1. Revizor plní zejména tuto působnost:
 2. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování darů
 3. kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku
 4. vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Fondu
 5. vyjadřuje se k návrhu správní rady na zcizení majetku
 6. navrhuje Správní radě přijetí opatření k zajištění řádného hospodaření s majetkem Fondu
 7. Revizor se může dohodnout, že výkon dílčí působnosti podle odst. 1 písm. a) tohoto článku bude zajišťovat správní rada. Revizor je oprávněn navrhnout správní radě pravidla na omezení nákladů na správu Fondu.
 8. V případě nesouhlasu revizora s postupem správní rady v konkrétní záležitosti, kterou správní rada s revizorem projednala, je revizor oprávněn požadovat, aby mu správní rada předložila své odůvodněné písemné stanovisko.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1.     Tento Statut může být měněn postupem uvedeným v zakládací listině Nadačního fondu.

2.     Tento Statut nabývá účinnosti dne 14.2. 2019.

 

 

Michal Soukup

Zakladatel Nadačního fondu Josefa a Olgy Řepkových